Algemene voorwaarden particulier lidmaatschap Kunstmagazijn

Artikel 1: aanvang en beëindiging van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap kan op ieder moment aanvangen. De inschrijving geschiedt na legitimatie en ondertekening van een ingevuld inschrijfformulier door de klant. De klant ontvangt hierna een bewijs van inschrijving.
 2. Bij aanmelding geldt als datum van inschrijving de eerste van de volgende maand.
 3. Een deelname wordt aangegaan voor de tijd van minimaal zes maanden en wordt daarna stilzwijgend verlengd.
 4. Het lidmaatschap eindigt door ondertekening van het opzegformulier en door het inleveren van het laatst geleende kunstwerk(en). Als opzegdatum geldt altijd de laatste dag van de maand waarin de opzegging plaatsheeft.

Artikel 2: Uitleen en inlevering van de werken

 1. De uitleenperiode is vastgesteld op maximaal zes maanden – tenzij in verband met bijzondere condities anders is overeengekomen – , met dien ten verstande dat zij in ieder geval eindigt op de laatste dag van de zesde maand.
 2. De werken worden meegegeven door Kunstmagazijn na ondertekening van het ontvangstbewijs en mits er geen betaalachterstanden zijn.

Artikel 3: spaartegoed

 1. Spaartegoeden kunnen uitsluitend besteed worden voor de aankoop van kunstwerken uit de vaste collectie van Kunstmagazijn.
 2. Indien bij beëindiging van het abonnement het spaartegoed niet is besteed, moet het resterende spaartegoed binnen en jaar na opzegging worden aangewend. Bij niet tijdige besteding vervalt het spaartegoed aan Kunstmagazijn.

Artikel 4: aankoop van kunstwerken

 1. Alle in de uitleen- en designcollectie opgenomen kunstwerken kunnen worden gekocht. De verkoopprijzen zijn op de kunstwerken aangebracht en zijn (voor zover de werken ingelijst zijn) inclusief lijst.

Artikel 5: behandeling van de kunstwerken, transport en verzekering.

 1. De geleende kunstwerken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats geïnstalleerd of bewaard worden en dienen zoveel mogelijk worden beschermd tegen direct (zon)licht.
 2. De klant is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken Kunstmagazijn onmiddellijk hiervan in kennis te stellen.
 3. Kunstmagazijn heeft het recht een schadevergoeding te eisen.
 4. De klant verzorgt zelf (tenzij anders overeengekomen) op verantwoorde wijze het transport van de werken van en naar Kunstmagazijn. Het werk wordt altijd vervoerd in een doek, plaid of Kunstmagazijn verpakkingsmateriaal.
 5. De klant is aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitleenperiode als gevolg van onachtzaamheid of nalatigheid onverminderd door de door Kunstmagazijn afgesloten verzekering.
 6. Bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van de geleende kunstwerken heeft Kunstmagazijn het recht om een schadevergoeding te eisen. De kosten van het vervangen van gebroken glasplaten en beschadigde lijsten komen altijd voor rekening van de klant.

Artikel 6: wijze van betaling.

 1. De betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt na aanmelding voor het eerste half jaar, tenzij er een machtiging tot automatische incasso wordt afgegeven. De betaling van het daarop volgende lidmaatschapsgeld dient steeds bij vooruitbetaling en bij voorkeur per maand of per kwartaal te geschieden.
 2. Indien de klant achterstallig is in de betaling van het lidmaatschaps- en leengeld en na de eerste herinnering in gebreke blijft met de betaling van het verschuldigde bedrag, berekent Kunstmagazijn €25,- administratiekosten. De klant verbeurt aan buitengerechtelijke inningskosten een bedrag bereken naar 15% van het openstaande saldo met een minimum van €30,- (ex. BTW) telkens voor het geval dat Kunstmagazijn voor de inning van het haar toekomende zich moet voorzien van rechtskunde of andere bijstand. Kunstmagazijn heeft tevens het recht om de klant voor verdere deelname uit te sluiten.
 3. In alle gevallen waarin Kunstmagazijn een sommatie, ingebrekestelling of andere exploot aan de klant doet uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen de klant om deze tot betaling te dwingen, is de klant verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte (met uitzondering van de in gevolge een definitieve rechterlijke beslissing, door Kunstmagazijn te betalen proceskosten) aan Kunstmagazijn te voldoen.

Artikel 7: overige bepalingen

 1. De klant is verplicht om adreswijzigingen direct aan Kunstmagazijn door te geven.
 2. Het is verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen zonder schriftelijke toestemming van Kunstmagazijn.
 3. Kunstmagazijn vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot de in bruikleen of in huur gegeven kunstwerken in en buiten rechte.
 4. Kunstmagazijn heeft de bevoegdheid en het recht om tarieven en reglementbepalingen eenzijdig te wijzigen, echter niet voordat zij de klant hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht.
 5. Door de enkele aanmelding tot deelneming onderwerpt de klant zich aan de bepalingen van het door Kunstmagazijn vastgestelde reglement.

0.